Ungdomsledere sammen mot samehets

Ungdomsledere fra Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark og Ungdommens fylkesråd i Nordland styrket kompetanse og engasjement for å forebygge hatytringer, rasisme og diskriminering mot samer.

Gjennom prosjektet Sammen mot samehets tar Wergelandsenteret fatt på det som Sannhets- og forsoningskommisjonen i sin rapport beskriver som et alvorlig samfunnsproblem. 3 av 4 unge samer rapporterer å ha blitt diskriminert minst en gang i løpet av livet.1 Samtidig oppgir 33% av befolkningen i Nord-Norge å ha observert samehets. 

«Vi vil jobbe for lokale handlingsplaner mot samehets både på fylkeskommunalt og kommunalt nivå for å forebygge hets og gi støtte til de som utsettes for samehets», sier Sigurd Hjelle og Eline Sandvik som resultat av å ha deltatt i prosjektet Sammen mot samehets.  

Det er 2 av 22 ungdom fra hele Nordland, Troms og Finnmark som gjennom prosjektet tilbragte ei helg i Karasjok i følge med 4 voksne fra fylkeskommunene. Deltakerne lærte om samiske samfunn, urfolks rettigheter og utforsket gode strategier for å snakke om kontroversielle tema og forebygge hatefulle ytringer. Programmet var utviklet med medvirkgning av ungdommene selv, og det inneholdt både besøk til Sametinget, foredrag fra politisk rådgiver i Amnesty International Norge, Aili Keskitalo, og møte med den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh.  

«Som valgte representanter for ungdom kan ungdommens fylkesråd bidra positivt i forebygging av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Mange som er politisk aktive opplever hatefulle ytringer på grunn av sitt engasjement og mange unge kvier seg for å delta i debatter om samiske spørsmål, fordi debattene oppleves som polariserende og ekskluderende. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å styrke ungdomsrådenes evne til å gå i dialog om kontroversielle temaer og være forbilder for kampen mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer», forteller Ingrid Aspelund fra Wergelandsenteret. 

Som del av prosjektet har ungdommene også planlagt hvordan de kan bruke det de har lært til å gjøre en forskjell lokalt. Deltakerne ønsket blant annet å løfte temaet på Fylkestingsmøtene i sine respektive fylker, dele informasjon gjennom sosiale medier-kanalene til Ungdommens fylkesråd som føles av mange unge, jobbe for lokale handlingsplaner mot samehets og jobbe for at flere ungdommer skal lære om tematikken.  

Foreløpige resultater av prosjektet:  

  • Ungdommene rapporterer om økt engasjement og kompetanse til å forebygge hatytringer, rasisme og diskriminering mot samer. 
  • Ungdommenes fylkesråd har gjort vedtak om eller utrykt ønske om å fortsette arbeidet mot samehets i 2024 
  • Forebygging av samehets er satt på programmet for KS sitt toppmøte for barn og unge i februar 2024 etter innspill fra Ungdommenes fylkesråd. 
  • Prosjektet og prosjektets målsetninger var hovedsak på Ođđasat – Nyheter på samisk, omtalt på NRK Sápmi  og i avisa Ávvir 

Prosjektet er i 2023 støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennom tilskuddsordningen for tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.