Sammen mot samehets – prosjektet ruller videre i 2024

Ungdomsledere fra Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fortsetter innsatsen for å forebygge hatefulle ytringer og hets mot samer. Siste helgen i april var de samlet i Narvik – både for å lære, og for å lage egne handlingsplaner mot samehets.

25. – 28.april var 22 ungdomsledere fra fylkesungdomsrådene i Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark samlet for å lære om samisk kultur og urfolks rettigheter. I tillegg til ungdommene deltok koordinatorene for de fem ungdomsrådene, samt lederen for samisk utvalg i Trøndelag.

Samlingen fant sted hos Stiftelsen Narviksenteret. Ungdommene fikk også faglig påfyll hos Várdobáiki samisk senter på Evenskjer, møtte lederen for den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, så vel som et møte med artistene Kajsa Balto og Moddi – som delte egne refleksjoner rundt tematikken samehets.  Artistene var på turné i området med festivalen Markumeannu.

Ved å gi ungdommene økt kunnskap om både samisk kultur, innblikk i samehets som samfunnsproblem, og hvordan de selv kan jobbe videre med forebygging av samehets der de bor, håper vi at deltakerne kan bidra positivt til både holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning lokalt.

Ingrid Aspelund, leder for ungdomsseksjonen ved Det Europeiske Wergelandsenteret

Dagen før ungdommene møttes i Narvik, lanserte Samediggi/Sametinget nettressursen samehets.no. Det er et tydelig tegn på at det trengs en bred innsats i samfunnet for å få bukt med hatefulle ytringer og hets mot samer. Politisk rådgiver i Sametingsrådet, Anne Henriette Nilut, kom til Narvik for å fortelle ungdommene om urfolks rettigheter og Sametingets eget arbeid mot samehets. Til høsten legger også regjeringen fram en egen handlingsplan mot samehets, en plan Wergelandsenteret selv har kommet med innspill til.

I løpet av helgen kom ungdomsrådene fram til ulike områder de ønsker å jobbe med lokalt, for å forebygge samehets. Økt kunnskap og synliggjøring av samisk kultur ble trukket fram av mange som avgjørende for å gjøre noe med årsakene til hetsen mange samer utsettes for. I tillegg ble samisk representasjon i råd og utvalg, samt lokale kartlegginger av hvor utbredt samehets er, trukket fram som viktige tiltak å jobbe videre med.

«Vi har valgt å fokusere på å få mer samisk inn i den kulturelle skolesekken», sier Bertine Tønder-Nilsskog fra Innlandet ungdomsråd, mens Alf-Emil Svendsen fra Finnmark ungdomsråd forteller at de ønsker å arrangere en konferanse om samehets og samisk kultur i Finnmark.

Prosjektet «Sammen mot samehets» startet opp høsten 2023 og involverte ungdommens fylkesråd i Nordland, og Den daværende fylkeskommunen Troms og Finnmark. Med nye midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i 2024 ble det også anledning til å inkludere ungdommens fylkesråd i Trøndelag og Innlandet i prosjektet, noe som gir mulighet for en enda sterkere mobilisering i arbeidet mot samehets.

Bufdir støtter prosjektet gjennom tilskuddsordningen for tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.