Demokratilæring

Det er lurt å tenke gjennom selv og snakke med kollegaer om hva slags syn på demokrati og medborgerskap dere har og hvordan det påvirker hva slags innhold dere legger vekt på i demokratiundervisningen.

I denne modulen lærer du om:  

 • At det finnes ulike syn på demokrati og medborgerskap.
 • At demokratisk kompetanse handler om verdier, holdninger, ferdigheter og kunnskap og kritisk tenkning.
 • Hva det betyr å lære om, gjennom og for demokrati.

Takk til ansatte på lærerutdanningene på NTNU og OsloMet for faglige råd og innspill.

Faglige hovedpoeng

Ulike forståelser av demokrati

 • Demokrati som konkurranse: Demokrati handler om at en velger mellom politiske partier og programmer som konkurrerer om å styre frem til neste valg. 
 • Liberalt demokratisyn: Enkeltmenneskets frihet og rettigheter står i sentrum. Det viktigste er å kjenne til sine rettigheter, hvordan bruke dem og sikre at de ikke overtres. 
 • Deliberativt demokratisyn, som også kan kalles samtaledemokrati, legger vekt på at demokratiske beslutninger burde baseres på konsensus om mål og virkemidler. Alle synspunkter og perspektiver skal inkluderes i en åpen diskusjon, men må også tilpasses andres perspektiver og det felles beste.

Dette er kun tre eksempler på ulike syn på demokratiet og hva en vektlegger.

Ulike forståelser av medborgerskap

 • Medborgerskap er først og fremst å kunne gjøre et informert valg mellom ulike politiske partier. Har du dette synet på medborgerskap vil du kanskje være mest opptatt av at elevene må tilegner seg kunnskap for å delta i valg.
 • Medborgerskap handler om å være frie, intelligente medborgere som kan tenke kritisk og ta rasjonelle valg. Har du dette synet vil du mest sannsynlig være opptatt av at elevene må tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger særlig knyttet til kritisk tenkning.
 • Medborgerskap er ikke noe vi gjør alene, men sammen med andre. Elevene må utvikle seg til sosialt intelligente medborgere gjennom å erfare demokrati i praksis i samspill med andre. Har du dette synet vil du kanskje være mest opptatt av at elevene samarbeider med og inkluderer hverandre.

Dette er kun tre eksempler på ulike syn på medborgerskap og hva en vektlegger.  

Læring om, gjennom og for demokrati

 • Å lære om demokratiske institusjoner, politikk, økonomi, historie, kultur, menneskerettigheter, religion og medier. Å lære om kan også betyr at læreren forklarer ulike måter elever kan delta på, i andre sammenhenger enn i skolen. Det kan være å forklare hvilke roller og identitet en kan ha som medborger: Velger, fri borger, aksjonist eller tillitsvalgt.
 • Å lære gjennom demokrati vil si å lære gjennom demokratiske praksiser i skolesammenheng. Elevene inviteres inn i demokratiske praksiser, og at de slik lærer hva demokrati er.
 • Å lære for demokrati kan bety at undervisningen tar utgangspunkt i saker som elever er opptatt av, for at elevene skal ønske å engasjere seg. Målet er at elevene utvikler ferdigheter for å ønske og være i stand til å delta.

Tenk gjennom

Tenk gjennom

Før du skal undervise om dette tema, kan det være lurt å være bevisst på noen ting. Tenk gjennom disse spørsmålene før du underviser elevene dine.

Tips: dette kan dere snakke om på avdeling eller i fellestid på skolen!

 • Hva slags demokrati ønsker du å utdanne elevene til?
 • Hva slags medborgere ønsker du å utdanne elevene til?
 • Hvilke roller kan en ha som medborger?
 • Hvilke former for demokrati og medborgerskap legger du vekt på i undervisningen?
 • Hvilke former for demokrati praktiseres ved skolen deres? (Liberalt, deliberativt, konkurranse? For eksempel gjennom valg av tillitsvalgte eller elevråd)
 • Det er ikke slik at alle avgjørelser på skolen må eller burde fattes demokratisk, men hvilke avgjørelser på skolen og i undervisning fattes demokratisk i dag og hvilke gjør det ikke?

I klasserommet

Utenfor klasserommet

Flere ressurser

Hvordan få flere unge til å delta i demokratiet?

Forskningsprosjektet DEMOCIT

Lær mer

Demokratisk kompetanse

Wergelandsenteret bidro i utformingen av Europarådets rammeverk med kompetanser for demokratisk kultur. Nå jobber vi for at det skal brukes i europeiske utdanningssystemer og læringstilbud.

Lær mer

Vanskelige spørsmål i klasserommet

Her får du råd og tips til hvordan du kan undervise i kontroversielle tema og håndtere vanskelige situasjoner som oppstår i klasserommet. Noen av rådene handler spesifikt om fordommer, hatefulle ytringer og uttrykk for ekstremistiske holdninger.

Lær mer